Regulamin CENTRUM

1. Definicje

Na potrzeby Regulaminu następujące słowa i wyrażenia, pod warunkiem braku odmiennego zastrzeżenia, oznaczają:

 • Regulamin – regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Zajęciach organizowanych przez CENTRUM, zawarty w niniejszym tekście
 • CENTRUMLevel Up Centrum Korepetycji Paweł Potkowski, ul. Głogowska 108/4 60-263 Poznań NIP: 9720851647, zwane dalej także Stroną
 • Umowa – umowa zawierana pomiędzy CENTRUM a Rodzicem o świadczenie usług edukacyjnych na rzecz Ucznia
 • Uczeń – osoba korzystająca z Zajęć
 • Rodzic – rodzic lub prawny opiekun Ucznia zawierający Umowę w imieniu małoletniego, zwany dalej także Stroną. W przypadku pełnoletniego Ucznia określenie Rodzic oznacza Ucznia
 • Prowadzący – osoba lub osoby prowadzące Zajęcia. Prowadzący posiada wiedzę i kwalifikacje odpowiednie do prowadzonych Zajęć
 • Zajęcia – korepetycje, kursy i szkolenia organizowane przez CENTRUM w Lokalu. Zajęcia mogą być indywidualne lub grupowe. Zajęcia prowadzone są przez Prowadzącego. Zajęcia mogą odbywać się w terminach od poniedziałku do piątku. Terminy Zajęć określa Umowa. Dodatkowo terminy odrabiania Zajęć, które nie odbyły się zgodnie z Umową określają zgodne ustalenia pomiędzy Rodzicem i Prowadzącym, z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu
 • Płatność – opłata za uczestnictwo w Zajęciach. Wysokość i terminy regulowania Płatności określa Umowa. W przypadku wpłaty na konto decyduje moment uznania rachunku CENTRUM. Nieobecność na Zajęciach nie zwalnia z Płatności.
 • Lokal – placówka CENTRUM, w której odbywają się Zajęcia.
 • Dane – dane osobowe, które zostały lub zostaną przekazane, powierzone lub podpowierzone przez Rodzica w celu zawarcia, wykonywania lub wykonania Umowy.
 • Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

2. Udział w Zajęciach

 • a. W Zajęciach może uczestniczyć wyłącznie Uczeń, na warunkach zgodnie z Umową, bez zaległości w Płatnościach wynikających z Umowy i przestrzegający Regulaminu
 • b. Zajęcia odbywają się w Lokalu, w dniach i godzinach ustalonych Umową.

3. Nieobecności i odrabianie Zajęć

 • a. Nieobecność na Zajęciach Rodzic zgłasza CENTRUM najwyżej raz w miesiącu i najpóźniej do godziny 17:00 dnia poprzedzającego dzień w którym odbywają się dane Zajęcia w formie dokumentowej mailowej lub pisemnej. Tak zgłoszona nieobecność jest nieobecnością usprawiedliwioną, która może zostać odrobiona. W braku zgodnych ustaleń przyjmuje się, że Zajęcia mogą być odrobione w terminie tygodnia lub dwóch tygodni po ostatnich zaplanowanych Zajęciach, przy czym termin wyznacza CENTRUM w porozumieniu z Prowadzącym.
 • b. Niemożność przeprowadzenia Zajęć ze względu na przeszkody po stronie CENTRUM lub Prowadzącego jest zgłaszana przez CENTRUM w formie dokumentowej mailowej lub pisemnej Rodzicowi najpóźniej do godziny 12:00 dnia w którym odbywają się Zajęcia. Zajęcia są następnie odrabiane w uzgodnionym terminie. W razie braku takiej możliwości kwota za te Zajęcia zostanie zaliczona na poczet płatności za Zajęcia w kolejnym okresie rozliczeniowym. W razie braku takiej możliwości kwota za te Zajęcia zostanie zwrócona w terminie 07 dni od końca okresu rozliczeniowego w którym nie odbyły się Zajęcia.
 • c. Nieusprawiedliwione nieobecności nie podlegają odrobieniu, co nie zwalnia z Płatności.

4. Ewaluacja

CENTRUM przekazuje Rodzicowi na jego życzenie informację na temat postępów w nauce i opinię o zachowaniu Ucznia podczas Zajęć. Informacja przekazywana jest w formie ustnej, chyba że Rodzic lub CENTRUM wymagają formy dokumentowej mailowej lub pisemnej.

5. Organizacja Zajęć

Uczniowie zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na Zajęcia i regularnego uczestnictwa.

Uczeń zobowiązany jest do aktywnego uczestniczenia w Zajęciach i do wykonywania zleconych przez Prowadzącego prac domowych. W przypadku Ucznia małoletniego, nadzór nad realizacją powyższych obowiązków sprawuje Rodzic.

Obowiązkiem Ucznia jest prawidłowe, zgodne z zasadami współżycia społecznego i ogólnie przyjętymi normami zachowanie podczas Zajęć oraz na terenie Lokalu. Uczeń wykonuje podczas Zajęć polecenia Prowadzącego, nie przeszkadza innym Uczniom i Prowadzącemu, odrabia zlecone przez Prowadzącego prace domowe.

Korzystanie z telefonów komórkowych podczas Zajęć jest zabronione.

Na terenie CENTRUM obowiązuje zakaz używania tytoniu i środków odurzających oraz spożywania napojów alkoholowych.

W razie naruszenia przez Ucznia postanowień Regulaminu może on zostać wykluczony z uczestnictwa w Zajęciach bez prawa do odrabiania.

CENTRUM nie ponosi odpowiedzialności za mienie należące do Ucznia i Rodzica pozostawione na terenie Lokalu poza salą w której prowadzone są Zajęcia.

6. Przetwarzanie Danych

Przetwarzanie Danych w związku z wykonywaniem Umowy podlega przepisom Rozporządzenia.

Z chwilą nawiązania kontaktu z CENTRUM Rodzic:

 • – wyraża zgodę na przetwarzanie przez CENTRUM swoich Danych w zakresie imion i nazwisk, numerów telefonów, adresów e-mail w celu kontaktu i zaprezentowania oferty CENTRUM oraz przygotowania ewentualnej Umowy – na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Z chwilą zawarcia Umowy Rodzic:

 • – wyraża zgodę na przetwarzanie przez CENTRUM swoich Danych w zakresie imion i nazwisk, adresu, numerów telefonów, adresów e-mail, podpisów i numerów weryfikowalnych dokumentów tożsamości
 • – powierza Dane Ucznia w zakresie imion i nazwisk, adresu, numerów telefonów, adresów e-mail, podpisów i numerów weryfikowalnych dokumentów tożsamości

W zakresie, w jakim powierzenie przetwarzania jest niezbędne dla realizacji Umowy przez CENTRUM. Powierzenie przetwarzania Danych Ucznia następuje wyłącznie na czas wykonania Umowy.

CENTRUM przetwarza Dane wyłącznie w celu realizacji Umowy.

W związku przetwarzaniem Danych Rodzica oraz powierzeniem przetwarzania Danych Ucznia CENTRUM jest zobowiązane do:

 • – Wykonywania obowiązków określonych w art. 32 Rozporządzenia, w szczególności stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających Danych;
 • – pomagania Rodzicowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia, przy uwzględnieniu charakteru przetwarzania i informacji dostępnych dla CENTRUM;
 • – w miarę możliwości, pomagania Rodzicowi w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której Dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia;
 • – zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania Danych zobowiązywały się do zachowania tajemnicy, chyba że będą to osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy na podstawie ustawy;
 • – po zakończeniu Umowy usunięcia lub zanonimizowania Danych i ich wszelkich kopii, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego przewidują inaczej oraz z zastrzeżeniem prawa CENTRUM do przetwarzania Danych w zakresie których CENTRUM posiada niezależną podstawę do ich przetwarzania;
 • – zawiadomić niezwłocznie (do 72 godzin od powzięcia wiedzy) Zamawiającego o przeprowadzeniu przez upoważniony organ związanej z Danymi kontroli w CENTRUM.

Niezależnie od obowiązków CENTRUM wskazanych w ust. 6 BCSG na wniosek Zamawiającego wykona inne obowiązki jakie wynikają z Rozporządzenia. W przypadku konieczności przeprowadzenia audytu Rodzic uzgodni wcześniej z CENTRUM warunki jego przeprowadzenia. Koszty audytu ponosi w każdym przypadku Rodzic, niezależnie od jego wyniku.

Rodzic upoważnia CENTRUM do dalszego powierzania przetwarzania Danych wyłącznie podwykonawcom CENTRUM, którzy biorą udział w wykonywaniu Umowy (Prowadzący). CENTRUM prowadzi listę Prowadzących, która będzie na bieżąco aktualizowana. CENTRUM udostępnia Rodzicowi listę Prowadzących w terminie 07 dni od otrzymania żądania.

CENTRUM zapewnia, że będzie korzystać wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia, a także chroniło prawa osób, których Dane dotyczą. W zakresie przetwarzania Danych, na Prowadzących zostaną nałożone te same obowiązki ochrony Danych, jakie obowiązują CENTRUM.

7. Postanowienia końcowe

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zawarta jest na okres do wykonania wzajemnych zobowiązań przez Rodzica i CENTRUM.

W sprawach nieuregulowanych Umową i Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Językiem Umowy jest język polski, prawem Umowy jest prawo polskie. W przypadku przetłumaczenia Umowy lub Regulaminu na inny język tekstem autentycznym będzie nadal tekst polski.

Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają pisemnej zgody obu Stron w formie aneksu.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy lub Regulaminu są lub staną się nieważne lub nieskuteczne, lub Regulamin zawierać będzie niezamierzoną lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Umowy lub Regulaminu, jeżeli Umowa lub Regulamin bez nieważnych albo nieskutecznych postanowień zachowują rozsądną treść.

Zamiast nieważnych lub nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie niezamierzonej luki obowiązywać będzie najbardziej zbliżona do danego postanowienia prawnie dopuszczalna regulacja, która – jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Umowa lub Regulamin stanowiły. Kwestie te mogą także w takim przypadku zostać uregulowane przez Strony odmiennie, w drodze aneksu do Umowy lub Regulaminu.

Wszelka korespondencja prowadzona pomiędzy Stronami związana z realizacją Umowy realizowana będzie drogą pocztową (tradycyjną) na podane w Umowie adresy Stron. Zmiana adresu przez Stronę nie stanowi zmiany Umowy, lecz musi zostać zgłoszona pisemnie drugiej Stronie, by była skuteczna dla kontaktów pomiędzy Stronami.

Ewentualne spory mogące wyniknąć w przyszłości pomiędzy Stronami związane z realizacją Umowy, Strony będą starały się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji.

W przypadku, gdy negocjacje nie dojdą do skutku lub też nie dadzą spodziewanego rezultatu ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby CENTRUM.

Podpisując Umowę i Regulamin Strony stwierdzają znajomość i akceptację treści i warunków Umowy oraz Regulaminu.